NADÁCIA JÁNA CIKKERA

Nadáciu Jána Cikkera založila Katarína Cikkerová v snahe postarať sa o umeleckú pozostalosť svojho manžela a o spoločný rodinný majetok, pretože manželia zostali bezdetní. Nadácia bola zaregistrovaná na MV SR dňa 3.septembra1997 pod číslom : 203/Na-96/320. Sídli v rodinnej vile Cikkerovcov na adrese: Fialkové údolie č.2, 811 01 Bratislava.

Verejnoprospešný účel nadácie je zameraný na podporu rozvoja hudobnej kultúry Slovenska prezentovaním hudobných diel Jána Cikkera. Spočíva v nasledujúcich aktivitách:

  1. a)podpora a financovanie vydavateľskej činnosti, propagácie a programov slúžiacich na šírenie Cikkerových diel doma i v zahraničí
  2. b)udeľovanie ceny Jána Cikkera fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa významne zaslúžili o propagáciu Cikkerovho diela
  3. c)zriaďovanie neziskových účelových inštitúcií a nadačných fondov nadácie zameraných na plnenie jej účelu.

V zmysle bodu c) zriadila nadácia 1.1.2004 Múzeum Jána Cikkera, ktoré spravuje umeleckú a osobnú pozostalosť Jána Cikkera, poskytuje ju na štúdium a organizuje rozličné koncertné, publikačné, expozičné a výstavné prezentačné aktivity.

Nadácia však má aj povinnosť starať sa o hrob manželov Cikkerovcov a ďalších príbuzných v Bratislave, ako aj o hrob matky a starých rodičov skladateľa v Banskej Bystrici.

 

Podľa nadačnej listiny je štatutárnym orgánom nadácie správca, najvyšším orgánom je deväťčlenná správna rada a kontrolným orgánom nadácie je revízor. Prvých správcov a členov správnej rady si vybrala pani Katarína Cikkerová. Pri ich prípadnej zmene správna rada postupuje v zmysle platnej legislatívy a nadačnej listiny.

 

Správcovia Nadácie Jána Cikkera:

Doc. PhDr.Ladislav MOKRÝ 03.09.1997 – 25.1.2000

JUDr. Rastislav BAJÁNEK 25.01.2000 – 29.12.2004

Božena REINGRABEROVÁ od 29.12.2004

 

Správna rada Nadácie Jána Cikkera v súčasnosti:

predseda:
Prof. Peter MICHALICA, ArtD., Bratislava

členovia:

PhDr. Marianna BÁRDIOVÁ, Malachov, okr. Banská Bystrica

Doc. Ing. Kornélia BELIČKOVÁ, Bratislava

JUDr. Andrea ČIKOVÁ, Považská Bystrica

Ing. Štefan HURČÍK, Bratislava

Mgr. art. Slavomír JAKUBEK, Bratislava
Melánia KUŠNÍROVÁ, Bratislava

Ing. Jozef ŠIŠILA, CSc., Liptovský Mikuláš

revízor účtov:

Ing. Jozef TKÁČIK, Bratislava

 

Správna rada nadácie sa stretáva na zasadnutiach najmenej dvakrát do roka, podľa potreby aj častejšie. Rieši všetky úlohy, ktoré jej vyplývajú z poslania a nadačnej listiny. Vyjadruje sa k aktuálnym problémom, korešponduje s partnerskými organizáciami a úradmi, podnecuje prezentačné aktivity smerujúce k propagácii osobnosti a diela Jána Cikkera a podporuje ich.

Vybrané aktivity Nadácie Jána Cikkera:

– Každoročná finančná podpora Detského hudobného festivalu Jána Cikkera v Banskej Bystrici.

– Každoročné udeľovanie Ceny Jána Cikkera z významný podiel na propagácii skladateľovej tvorby spojený s finančnou odmenou.

– Rok 2001 sa niesol v duchu podujatí na počesť 90. výročia narodenia Jána Cikkera:

– iniciovanie a spolufinancovanie vydania kompletu 2-CD s historickou nahrávkou Cikkerovej opery Vzkriesenie firmou OPUS a. s. Obzvlášť náročný edičný projekt bol pripravovaný za aktívnej spolupráce OPUS-u a Nadácie. Editorom CD, autorom textu a jeho prekladu do nemeckého jazyka bol vtedajší predseda správnej rady nadácie Doc. Vladimír Zvara, PhD. Toto prvé vydanie slovenskej opery na CD nosičoch za posledných 10 rokov bolo následne ocenené tlačou, ako aj odborníkmi doma i v zahraničí ako významný kultúrny počin.

– spolufinancovanie katalógu k výstave Cikkerov svet Tálie (autori M.Bárdiová, M.Blahynka, V.Zvara), ktorý vydal Divadelný ústav v Bratislave. Katalóg obsahuje tri eseje o Jánovi Cikkerovi a jeho tvorbe, zoznam jeho operných diel a ich inscenácií, ako aj bibliografiu.

– nadácia podporila inštaláciu monografickej výstavy Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici Ján Cikker, skladateľ a človek (1911 – 1989) (autori M.Bárdiová, V.Zvara) v marci v Banskej Bystrici a od júna do decembra 2001 v Budapešti, Békešskej Čabe a v Tót Komlóši, ako aj celovečerný zborovo-symfonický koncert v Štátnej opere v Banskej Bystrici pod názvom Hommage à Ján Cikker dňa 25.10.2001, ktorý bol nesporne vyvrcholením nielen Cikkerovho roka v jeho rodnom meste, ale aj najväčším hudobným podujatím venovaným skladateľovmu výročiu v tom roku vôbec.

– Rok 2002: Nadácia finančne prispela na publikáciu Múzeum – domov múz. Sprievodca po expozícii. (Autori: M. Bárdiová, I. Fudra, Z. Troligová, S. Žabková). Banská Bystrica: ŠVK – Literárne a hudobné múzeum, 2002. 460 výtl., v ktorej je aj heslo venované Jánovi Cikkerovi.

– Rok 2003: okrem každoročným podpôr bolo prioritnou úlohou nadácie založiť Múzeum Jána Cikkera a zabezpečiť s tým súvisiace úkony. Úloha bola úspešne zavŕšená.

– Rok 2004: Nadácia finančne prispela Hudobnému odboru Matice Slovenskej na vydanie publikácie Dr. Emanuela Muntága „Martin Benka a hudba“. Dňa 21. decembra 2004 sa pred rodným domom Jána Cikkera na Moysesovom námestí č.9 v Banskej Bystrici uskutočnilo spomienkové stretnutie venované 15. výročiu úmrtia skladateľa so zastúpením správnej rady.

– Rok 2006: Po rekonštrukcii rodinnej vily Cikkerovcov v rokoch 2004-2005 bolo významným počinom slávnostné otvorenie Múzea Jána Cikkera dňa 23. marca 2006, ktoré malo veľkú odozvu v širokej a odbornej verejnosti, ako aj v médiách.

– Rok 2008: Nadácia aktívne kooperovala pri príprave pocty jubilujúcemu básnikovi Milanovi Rúfusovi pri príležitosti jeho osemdesiatin. Geniálny básnik, blízky spolupracovník Jána Cikkera sa na slávnostnom zhromaždení v Múzeu Jána Cikkera osobne zúčastnil. Predseda správnej rady nadácie prof. Peter Michalica venoval tejto príležitosti koncertné vystúpenie, múzeum poskytlo organizátorom bezplatne priestory a časť občerstvenia, podujatie zastrešovala aj organizačne riaditeľka múzea Mgr. art. Irena Michalicová.

– Rok 2010: v nadväznosti na úspešnú výstavu Krehká krása z roku 2009, ktorá prezentovala vzácny porcelán a sklo z pozostalosti manželov Cikkerovcov, spracovala Mgr. art. Irena Michalicová reprezentatívnu rovnomennú publikáciu. Jej vydanie financovala nadácia.

– Nadácia prispela aj na vydanie CD Akademického miešaného speváckeho zboru Jána Cikkera v Banskej Bystrici a ďalších publikácií, ktoré prezentujú osobnosť alebo dielo skladateľa. Vo všetkých je spoluúčasť nadácie uvedená a tituly sú uložené v zbierkovom fonde Múzea Jána Cikkera.

– Rok 2011: Prioritnou úlohou správnej rady nadácie v tomto roku bolo dôstojne pripomenúť a osláviť 100. výročie narodenia Jána Cikkera. Koordinátorkou aktivít bola riaditeľka Múzea Jána Cikkera Mgr. art. Irena Michalicová v spolupráci s predsedom správnej rady prof. Petrom Michalicom a ostatnými členmi správnej rady.