Tlačová správa k storočnici Jána Cikkera

Bratislava - 17. 3. 2011 o 11. hodine v historickej budove SND v Bratislave Nadácia Jána Cikkera a Múzeum Jána Cikkera v spolupráci so Slovenským národným divadlom usporadúvajú tlačovú konferenciu k 100. výročiu narodenia skladateľa Jána Cikkera, jednej z najprominentnejších osobností slovenskej kultúry. Popri predstaviteľoch nadácie sa na nej zúčastnia aj generálny riaditeľ SND Ondrej Šoth a ďalší predstavitelia významných kultúrnych inštitúcií, aby médiám predostreli široké spektrum aktivít venovaných tomuto významnému výročiu.

Cikkerova storočnica, ktorú do svojho kalendára výročí zaradilo aj UNESCO, je kreatívnym umeleckým projektom aj v rámci krajín Višegradskej štvorky, prepojeným na 200. výročie narodenia F. Liszta, 200.výročie narodenia F. Chopina a 170. výročie narodenia A. Dvořáka. Tlačová konferencia sa nie náhodou koná v atraktívnom prostredí historickej budovy SND (salónik na 1. poschodí), ktorej genius loci obsahuje aj spomienku na pôsobenie Cikkera ako dramaturga opery, odkiaľ ho v 50. rokoch minulého storočia z politických dôvodov vyštvali. Zavŕšila sa tu jedna z kapitol pohnutého života skladateľa, ktorému UNESCO udelilo cenu za hudbu. K tejto či Herderovej cene pribudlo nedávno aj ocenenie Rad Ľ. Štúra I. triedy in memoriam, ktorý mu udelil prezident SR.


Sté výročie narodenia slovenského hudobného skladateľa Jána Cikkera je v tomto roku príležitosťou na pripomenutie si a vzdanie holdu vynikajúcemu umelcovi, jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej hudby, ktorá svojou rozsiahlou kompozičnou a pedagogickou prácou nesmierne obohatila kultúrnu históriu Slovenska a posunula ju vpred.       
Umelec s láskavými očami, autor hudby vysoko kultivovanej stavby, zvukovo bohatej a súčasne s ľudsky prostým obsahom. Ján Cikker mal to šťastie, že povestné tri sudičky mu pri narodení do jeho kolísky vložili hudbu, predovšetkým hudbu.  V jeho umeleckej duši pôsobilo celé univerzum záujmov, podnetov, inšpirácií vychádzajúcich z národného a všeľudského. Práve to národné a nadnárodné tvorilo dvojjedinosť nielen celej Cikkerovej tvorby, ale aj jeho života. Emocionalita a etika v jeho diele dominovali, no vždy boli vyvažované dokonalou profesionalitou. Dokumentuje to celá Cikkerova tvorba, ktorej gro tvoria opery. Kým prvé dve – Juro Jánošík a Beg Bajazid, akcentujú skôr to národné, počnúc treťou operou sa Ján Cikker začína obzerať po predlohách v zahraničných literárnych vodách. Ch. Dickens, L.N.Tolstoj, R.Rolland, W.Shakespeare,  H.Kleist, K.Mikszáth, K.Čapek, to sú autori, po dielach ktorých skladateľ siahal v túžbe vyjadriť posolstvo humanity a prostredníctvom svojej hudby dopovedať to, čo by ináč ostalo nevypovedané. Medzi prácou na operách vznikajú Tatranské potoky pre klavír, Dramatická fantázia, Meditácia na tému moteta H.Schütza, Óda na radosť na verše M.Rúfusa. Vokálnu tvorbu reprezentujú početné zborové skladby a piesňové cykly.        
Ján Cikker začal tvoriť v období, keď kompozičná škola na Slovensku ešte len hľadala svoje smerovanie. Obrovský talent a invencia, ktorými bol Ján Cikker obdarený, boli základným kameňom, na ktorom vyrástlo cenné dielo veľkej umeleckej hodnoty, stalo sa žriedlom, inšpirujúcim ďalšie skladateľské generácie Slovenska a patrí k tomu najlepšiemu, čo Slovensko v oblasti kultúry a umenia môže ponúknuť svetu. Snáď viac uznania ako doma na Slovensku sa skladateľovi Jánovi Cikkerovi dostalo počas jeho života v zahraničí, kde svojimi opernými dielami zožínal úspechy na doskách tých najvýznamnejších operných domov.   
Okrem odborných boli výnimočné aj Cikkerove ľudské parametre. Ako protest proti fašistickej skutočnosti sa Bystričan Cikker stal účastníkom SNP a legendárnym sa stal aj jeho Pochod povstalcov. Celé desaťročia sa motív z tohto pochodu využíva ako jedna zo zvučiek Slovenského rozhlasu. Ján Cikker zomrel 21.12.1989 vo veku 78 rokov v Bratislave.

Múzeum Jána Cikkera vzniklo v roku 2004, po smrti skladateľovej manželky Kataríny, rozhodnutím Nadácie Jána Cikkera. Členov Nadácie k tomuto kroku viedla snaha zachovať pozostalosť Jána Cikkera ako kompaktný celok a v čo najväčšej možnej miere šíriť jeho tvorivý odkaz a dielo. Rodinnú vilu z obdobia funkcionalizmu, kde múzeum v súčasnosti sídli, obýval Ján Cikker od roku 1967 až do svojej smrti. Dom, obkolesený menšou záhradou, v roku 1947 navrhli významní slovenskí architekti Eugen Kramár a Štefan Lukačovič. Toto miesto okrem svojej duchovno – kultúrnej hodnoty, spojenej s veľkým skladateľom, má aj nie všednú atraktivitu vďaka zvláštnemu kontrastu funkcionalistického objektu a vzácneho historického nábytku. Prízemie budovy prešlo zmenami, keďže zriaďovacia listina zaväzuje múzeum k tomu, aby bolo miestom, kde sa nielen vytrieďuje zbierkový fond a sprístupňuje Cikkerov odkaz verejnosti, ale kde sa usporadúvajú i rôzne typy koncertov, prednášok, konferencií prípadne audiovizuálnych aktivít s možnosťou prezentácií iných inštitúcií. Priestor skladateľovej obývačky a jedálne sa zmenil na  menšiu koncertnú či prednáškovú sieň. Z pôvodného vybavenia týchto priestorov tam ostalo skladateľovo klavírne krídlo, či niekoľko obrazov a kvôli svojej osobitej kráse aj unikátna baroková skriňa. Počas piatich rokov existencie si získalo Múzeum Jána Cikkera prostredníctvom pravidelných koncertných cyklov, ale aj interaktívnych umelecko-vzdelávacích programov pre všetky typy škôl či študentských recitálov svojich skalných prívržencov.

Múzeum a nadácia sa stali aj koordinátormi medzinárodného projektu Storočnica Jána Cikkera, na ktorom spolupracujú s poprednými kultúrnymi inštitúciami na Slovensku.         
Jubileum, zaradené UNESCOm do kalendára výročí, je kreatívnym umeleckým projektom pod názvom Visegrad Jubilee. Projekt, spájajúci 200.výročie narodenia F.Liszta, 100.výročie narodenia J.Cikkera, 170. výročie narodenia A.Dvořáka a z minulého roku 200.výročie narodenia F.Chopina  zahŕňa koncerty vo všetkých štyroch krajinách V4, hudobno – vednú konferenciu v Kamenici nad Lipou a klavírnu súťaž pod názvom Novák – Cikker. Nad podujatiami projektu prevzali záštitu ministri zahraničných vecí všetkých štyroch krajín V4.         
Jeden z prvých koncertov projektu Visegrad Jubilee sa uskutoční 23.3.2011 o 18,00 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, na ktorom bude odovzdaná výročná Cena Jána Cikkera.   
Ďalší významný koncert pod hlavičkou Múzea Jána Cikkera sa uskutoční 28.7.2011 v Cikkerovej rodnej Banskej Bystrici v deň jeho narodenia: poľský klavírny virtuóz svetového rangu Janusz Olejniczak (víťaz medzinárodnej súťaže F.Chopina, účinkoval vo filme Andrzeja Zulawskeho The Blue Note, hral ruky Adriena Brodyho v Szpilmanovom filme Pianista) zahrá Cikkerovo Concertino pre klavír a orchester v sprievode ŠKO Žilina, diriguje Leoš Svárovský      

Ďalší partneri, podieľajúci sa na projekte storočnice Jána Cikkera:

Opera SND v Bratislave          
6.5.2011 o 19,00 sála Opery a baletu novej budovy SND - slávnostný koncert Jubilujúci velikáni hudby – G.Mahler, J.Cikker / Blažení sú mŕtvi/, A.Dvořák      
jeseň 2011 - premiéra opery Mr.Scrooge
Štátna opera Banská Bystrica
jeseň 2011 - premiéra opery Coriolanus 
Slovenská filharmónia
zaradenie diel Jána Cikkera do dramaturgického plánu orchestra / Hommage á Beethoven, Spomienky, Concertino pre klavír a orchester /    
jubileum Cikkera zohľadnené v dramaturgii BHS 2011/12           
Štátna filharmónia Košice
zaradenie diel Jána Cikkera do dramaturgického plánu orchestra / Slovenská suita, Spomienky, Talianska baletná hudba z op. Juro Jánošík, Concertino pre klavír a orchester /, vernisáž výstavy Ján Cikker
ŠKO Žilina
zaradenie diel Jána Cikkera do dramaturgického plánu orchestra / Slovenská suita, Spomienky, Concertino pre klavír a orchester, ich uvádzanie doma i v zahraničí    
SKO B.Warchala        
zaradenie diel Jána Cikkera do reperoáru orchestra /Scherzo, Slovenská suita – úprava J.Hajnala
Hudobný fond
podpísanie subdodávateľskej zmluvy s Editio Bärenreiter, vypracovanie ponukových listov s dielami Jána Cikkera, ktoré sú k dispozícii pre orchestre, komorné zoskupenia  i sólistov          
Hudobné centrum
príležitostné koncertné aktivity na Slovensku    
Divadelný ústav
jeseň 2011 - výstava o živote a diele Jána Cikkera, inštalovaná vo foyeri novej budovy SND      
putovná výstava  Ján Cikker vo viacerých jazykových mutáciách pre slovenské inštitúty a iné kultúrne
ustanovizne v zahraničí, predpokladané umiestnenia - Praha, Viedeň, Berlín, Waršava, Moskva  
Filozofická fakulta UK v Bratislave a Ústav hudobnej vedy SAV
JÁN CIKKER A MY - muzikologický seminár k storočnici skladateľa, 14.-15. december 2011     
VŠMU Bratislava        
zaradenie diel J.Cikkera do repertoáru orchestrálneho a komorného koncertu      
Hlavné mesto SR Bratislava   
spolupráca na koncertných podujatiach, pripravovaných múzeom a nadáciou
RTVS - STV
zaradenie cyklu zo symfonickej a komornej tvorby skladateľa do vysielania, odvysielanie filmového spracovania opery Jána Cikkera Vzkriesenie, ako aj dokumentu o Jánovi Cikkerovi, aktuálne informovanie o podujatiach storočnice         
RTVS – SRo
Koncertná sezóna SOSRu venovaná dielam Jána Cikkera / Leto, symfonická báseň op.19         
Literárno-hudobné múzeum Banská Bystrica
realizácia panelovej putovnej výstavy o Jánovi Cikkerovi           
PKO v Banskej Bystrici
51.banskobystrická hudobná jar venovaná 100.výročiu narodenia Jána Cikkera   
NBS
vydanie pamätnej mince k storočnici Jána Cikkera a vydanie sprievodného bulletin s textom o živote a diele Jána Cikkera           
Slovenská pošta
vydanie pamätnej poštovej známky k storočnici Jána Cikkera a pečiatky k prvému dňu vydania