NADÁCIA JÁNA CIKKERA

Nadáciu Jána Cikkera založila Katarína Cikkerová v snahe postarať sa o umeleckú pozostalosť svojho manžela a o spoločný rodinný majetok, pretože manželia zostali bezdetní. Nadácia bola zaregistrovaná na MV SR dňa 3.septembra1997 pod číslom : 203/Na-96/320. Sídli v rodinnej vile Cikkerovcov na adrese: Fialkové údolie č.2, 811 01 Bratislava.

Verejnoprospešný účel nadácie je zameraný na podporu rozvoja hudobnej kultúry Slovenska prezentovaním hudobných diel Jána Cikkera. Spočíva v nasledujúcich aktivitách:

  1. a) podpora a financovanie vydavateľskej činnosti, propagácie a programov slúžiacich na šírenie Cikkerových diel doma i v zahraničí
  2. b) udeľovanie ceny Jána Cikkera fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa významne zaslúžili o propagáciu Cikkerovho diela
  3. c) zriaďovanie neziskových účelových inštitúcií a nadačných fondov nadácie zameraných na plnenie jej účelu.

V zmysle bodu c) zriadila nadácia 1. 1. 2004 Múzeum Jána Cikkera, ktoré spravuje umeleckú a osobnú pozostalosť Jána Cikkera, poskytuje ju na štúdium a organizuje rôzne koncertné a prezentačné aktivity.

Nadácia však má aj povinnosť starať sa o hrob manželov Cikkerovcov a ďalších príbuzných v Bratislave, ako aj o hrob matky a starých rodičov skladateľa v Banskej Bystrici.

Podľa nadačnej listiny je štatutárnym orgánom nadácie správca, najvyšším orgánom je deväťčlenná správna rada a kontrolným orgánom nadácie je revízor. Prvých správcov a členov správnej rady si vybrala pani Katarína Cikkerová. Pri ich prípadnej zmene správna rada postupuje v zmysle platnej legislatívy a nadačnej listiny.

Správcovia Nadácie Jána Cikkera:

Doc. PhDr.Ladislav MOKRÝ 03. 09. 1997 – 25. 1. 2000

JUDr. Rastislav BAJÁNEK 25. 01. 2000 – 29. 12. 2004

Božena REINGRABEROVÁ od 29. 12. 2004

Správna rada Nadácie Jána Cikkera v súčasnosti:

predseda:
Prof. Peter MICHALICA, ArtD., Bratislava

členovia:

Doc. Ing. Kornélia BELIČKOVÁ, Bratislava

Ing. Štefan HURČÍK, Bratislava

Mgr. art. Slavomír JAKUBEK, Bratislava

PaedDr. Ľuboš KOVAČECH, Banská Bystrica

Mgr. Michal LIDAY, Bratislava

Ing. Juraj ŠEMBERA, Bratislava

Ing. Jozef ŠIŠILA, CSc., Liptovský Mikuláš

revízor účtov:

Ing. Jozef TKÁČIK, Bratislava

Správna rada NJC sa stretáva na zasadnutiach najmenej dvakrát do roka, podľa potreby aj častejšie. Rieši všetky úlohy, ktoré jej vyplývajú z poslania a nadačnej listiny. Vyjadruje sa k aktuálnym problémom, korešponduje s partnerskými organizáciami a úradmi, podnecuje prezentačné aktivity smerujúce k propagácii osobnosti a diela Jána Cikkera a podporuje ich.

Vybrané aktivity Nadácie Jána Cikkera:

– Každoročná finančná podpora Detského hudobného festivalu Jána Cikkera v Banskej Bystrici.

– Každoročné udeľovanie Ceny Jána Cikkera z významný podiel na propagácii skladateľovej tvorby spojený s finančnou odmenou.

2001 na počesť 90. výročia narodenia Jána Cikkera: spolufinancovanie vydania kompletu 2-CD s historickou nahrávkou Cikkerovej opery Vzkriesenie firmou OPUS a. s. Obzvlášť náročný edičný projekt bol pripravovaný za aktívnej spolupráce OPUS-u a Nadácie. Editorom CD, autorom textu a jeho prekladu do nemeckého jazyka bol vtedajší predseda správnej rady nadácie Doc. Vladimír Zvara, PhD. Toto prvé vydanie slovenskej opery na CD nosičoch za posledných 10 rokov bolo následne ocenené tlačou, ako aj odborníkmi doma i v zahraničí ako významný kultúrny počin.
– spolufinancovanie katalógu k výstave Cikkerov svet Tálie (autori M.Bárdiová, M.Blahynka, V.Zvara), ktorý vydal Divadelný ústav v Bratislave. Katalóg obsahuje tri eseje o Jánovi Cikkerovi a jeho tvorbe, zoznam jeho operných diel a ich inscenácií, ako aj bibliografiu.
– NJC podporila inštaláciu monografickej výstavy Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici Ján Cikker, skladateľ a človek (1911 – 1989) (autori M. Bárdiová, V. Zvara) v marci v Banskej Bystrici a od júna do decembra 2001 v Budapešti, Békešskej Čabe a v Tót Komlóši, ako aj celovečerný zborovo-symfonický koncert v Štátnej opere v Banskej Bystrici pod názvom Hommage à Ján Cikker dňa 25. 10. 2001, ktorý bol vyvrcholením nielen Cikkerovho roka v jeho rodnom meste, ale aj najväčším hudobným podujatím, venovaným skladateľovmu výročiu vôbec.

2002 NJC finančne prispela na publikáciu Múzeum – domov múz. Sprievodca po expozícii. (Autori: M. Bárdiová, I. Fudra, Z. Troligová, S. Žabková). Banská Bystrica: ŠVK – Literárne a hudobné múzeum, 2002. 460 výtl., v ktorej je aj heslo venované Jánovi Cikkerovi. Cena Jána Cikkera bola udelená americkému dirigentovi Leovi Najarovi v januári 2003 za r. 2002 – za interpretáciu a propagáciu diel J. Cikkera.

2003 okrem každoročných podpôr bolo prioritnou úlohou NJC založiť Múzeum Jána Cikkera a zabezpečiť s tým súvisiace úkony. Cena Jána Cikkera bola udelená Ewaldovi Kőrnerovi – december 2003. In würdigung seiner verdienste um die verbreitung und den internationalen erfolg von Ján Cikkers musikalischen und musikdramatischen werken (za jeho pričinenie k šíreniu a medzinárodnému úspechu hudobno – dramatickej tvorby Jána Cikkera.

2004 NJC finančne prispela Hudobnému odboru Matice Slovenskej na vydanie publikácie Dr. Emanuela Muntága „Martin Benka a hudba“. 21. 12. 2004 sa pred rodným domom Jána Cikkera na Moysesovom námestí č. 9 v Banskej Bystrici uskutočnilo spomienkové stretnutie venované 15. výročiu úmrtia skladateľa so zastúpením správnej rady. Cena Jána Cikkera bola udelená dirigentovi Bystríkovi Režuchovi v novembri 2004 za vynikajúcu interpretáciu diel  a zásluhy o šírenie diela J. Cikkera.

2005 Cena Jána Cikkera bola udelená Barbare Scheuch  Vőtterle – v marci za dlhoročnú významnú propagáciu a prezentáciu osobnosti Jána Cikkera a jeho diela v medzinárodnom rozsahu.

2006 po rekonštrukcii rodinnej vily Cikkerovcov v rokoch 2004-2005 bolo slávnostne otvorené Múzeum Jána Cikkera dňa 23. marca 2006, čo malo veľkú odozvu u širokej a odbornej verejnosti, ako aj v médiách.

– 2008 NJC aktívne kooperovala pri príprave pocty jubilujúcemu básnikovi Milanovi Rúfusovi pri príležitosti jeho osemdesiatin. Geniálny básnik, blízky spolupracovník Jána Cikkera sa na slávnostnom zhromaždení v Múzeu Jána Cikkera osobne zúčastnil. Predseda správnej rady NJC Prof. Peter Michalica venoval tejto príležitosti koncertné vystúpenie, podujatie zastrešovala aj organizačne riaditeľka múzea Mgr. art. Irena Michalicová. Cena Jána Cikkera za r. 2007 bola udelená Ivanovi Palovičovi – v marci 2008 (in memoriam)  za vynikajúcu interpretáciu diel  a zásluhy o šírenie diela J. Cikkera.

2009 Cena Jána Cikkera bola udelená Prof. Ide Černeckej, ArtD. – v marci za vynikajúcu interpretáciu diel a zásluhy o šírenie diela J. Cikkera.

– 2010 v nadväznosti na úspešnú výstavu Krehká krása z roku 2009, ktorá prezentovala vzácny porcelán a sklo z pozostalosti manželov Cikkerovcov, spracovala Mgr. art. Irena Michalicová reprezentatívnu rovnomennú publikáciu. Jej vydanie financovala NJC. Nadácia prispela aj na vydanie CD Akademického miešaného speváckeho zboru Jána Cikkera v Banskej Bystrici a ďalších publikácií, ktoré prezentujú osobnosť a dielo skladateľa. Vo všetkých je spoluúčasť NJC uvedená a tituly sú uložené v zbierkovom fonde Múzea Jána Cikkera. Cena Jána Cikkera bola udelená Žilinskému komornému orchestru – v marci 2010, ŠKO Žilina sa významnou mierou podieľal na šírení diel Jána Cikkera, Spomienky odohral 116 krát a v roku 2010 dovŕšil 35 rokov od svojho vzniku.

– 2011 prioritnou úlohou správnej rady NJC v tomto roku bolo dôstojne si pripomenúť a osláviť 100. výročie narodenia Jána Cikkera. Koordinátorkou aktivít bola riaditeľka Múzea Jána Cikkera Mgr. art. Irena Michalicová v spolupráci s predsedom správnej rady prof. Petrom Michalicom a ostatnými členmi správnej rady. Cena Jána Cikkera bola v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca udelená Rudolfovi a Silvii Macudzinským (in memoriam) – v marci 2011 za interpretáciu a šírenie diela J. Cikkera.

– 2012 v spolupráci s Múzeom Jána Cikkera okrem iných početných aktivít sa v priestoroch MJC uskutočnil slávnostný večer pri príležitosti 100. výročia narodenia Pavla Straussa, 9. a 10. stretnutie priateľov poézie Milana Rúfusa. Cena Jána Cikkera bola udelená režisérovi Romanovi Polákovi za vynikajúcu réžiu opery CORIOLANUS a dirigentovi Mariánovi Vachovi za vynikajúce hudobné naštudovanie opery CORIOLANUS.

2013 NJC a MJC iniciovali naštudovanie diel J. Cikkera talianskym klavírnym umelcom Francescom Attestim, ktorý sa predstavil na samostatnom recitáli, kde uviedol i diela J. Cikkera. Zo zahraničných umelcov, ktorí naštudovali skladby J. Cikkera to bolo i svetoznáme Janáčkovo kvarteto. Cena Jána Cikkera bola udelená Štátnej opere Banská Bystrica – v septembri 2013 za uvádzanie opernej tvorby v minulosti, súčasnosti a za vynikajúce naštudovanie opery CORIOLANUS.

– 2014 Cena Jána Cikkera bola udelená Dr. Michalovi  Palovčíkovi – v apríli 2014 (in memoriam) ako autorovi knihy Ján Cikker v spomienkach a tvorbe.

– 2015 Cena Jána Cikkera bola udelená Bohumilovi Urbanovi, dirigentovi a pedagógovi – v marci 2015 za dlhoročný tvorivý prístup a šírenie diela J. Cikkera.