SLÁVNOSTNÝ KONCERT K 100.VÝROČIU NARODENIA JÁNA CIKKERA V JEHO RODISKU – BANSKEJ BYSTRICI

Tlačová správa k slávnostnému koncertu pri príležitosti 100.výročia narodenia Jána Cikkera

Banská Bystrica – 28. 7. 2011 o 19.00 hodine v Kostole Nanebovzatia Panny Márie Nadácia Jána Cikkera a  Múzeum Jána Cikkera v spolupráci s Mestom Banská Bystrica a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR usporadúvajú slávnostný koncert k 100. výročiu narodenia skladateľa, banskobystrického rodáka Jána Cikkera, jednej z najprominentnejších osobností slovenskej kultúry. Cikkerova storočnica, ktorú do svojho kalendára výročí zaradilo aj UNESCO, je kreatívnym umeleckým projektom v rámci krajín Višegradskej štvorky prepojeným aj na 200. výročie narodenia F. Liszta, 200.výročie narodenia F. Chopina a 170. výročie narodenia A. Dvořáka a aj usporiadateľov v okolitých krajinách vyprovokovalo k zaujímavým kultúrnym počinom. Koncert sa nie náhodou koná v kostole, niekoľko metrov vzdialenom od rodného domu Jána Cikkera a práve 28.7.- v predvečer skladateľových nedožitých narodenín. Genius loci tohto miesta evokuje spomienku na Cikkera z detských a študentských čias, keď nasával všetko podstatné pre rozvíjanie svojho talentu a ľudských kvalít. Rodné mesto Banská Bystrica do konca života ostalo jednou z veľkých lások skladateľa, ktorému UNESCO udelilo cenu za hudbu. K tejto či Herderovej cene pribudlo aj ocenenie Rad Ľ. Štúra I. triedy in memoriam, ktorý mu v tomto roku udelil prezident SR.


Po ukončení slávnostného koncertu sa hostia presunú k pamätnej tabuli, umiestnenej na skladateľovom rodnom dome a predstavitelia mesta k nej položia spomienkový veniec. Následne bude v priestoroch veľkej siene na 2.poschodí historickej budovy radnice pani viceprimátorkou Banskej Bystrice, Doc. RNDr. Katarínou Čižmárovou, CSc. a predsedom Nadácie Jána Cikkera, Prof.Petrom Michalicom, slávnostne odhalená busta skladateľa, ktorú radnici pri príležitosti storočnice darovala Nadácia Jána Cikkera. Zároveň bude sieň od tohto okamihu niesť skladateľove meno.

 

Jednou z atraktivít programu slávnostného koncertu malo byť sólové vystúpenie fenomenálneho poľského klaviristu Janusza Olejniczaka (účinkoval vo filme Andrzeja Zulawskeho The Blue Note, hral ruky Adriena Brodyho v Szpilmanovom filme Pianista), ktorý špeciálne pre túto príležitosť naštudoval Cikkerovo Concertino pre klavír a orchester. Žiaľ účasť klaviristu bola v poslednej chvíli odvolaná, keďže počas vážnej autonehody utrpel zranenia rúk, nohy, ako aj otras mozgu a momentálne je hospitalizovaný. Cikkerove klavírne dielo v programe nahradí Musica Slovaca pre husle a orchester, ktorej autorom je jeden z Cikkerových najtalentovanejších žiakov, Ilja Zeljenka a dve skladby W.A.Mozarta (Adagio E dur, KV 261 a Rondo C dur, KV 373). V úvode koncertu zaznejú Cikkerove  Spomienky a záver bude patriť Českej suita D dur op. 39 A.Dvořáka, ktorý na koncerte zastupuje ďalšieho z tohtoročných skladateľských jubilantov krajín V4. Spomínaný program odznie v podaní Štátneho komorného orchestra Žilina a huslistu Petra Michalicu pod taktovkou medzinárodne renomovaného pražského dirigenta Leoša Svárovského.

 

Leoš Svárovský študoval hru na flaute na pražskom konzervatóriu. Už počas štúdia získal viaceré ocenenia na medzinárodných súťažiach flautistov (Ancona a i.), ako sólista vystupoval v Európe, Kanade a USA. Dirigentské štúdiá na AMU v Prahe v triede V.Neumanna ukončil Cenou rektora v r. 1987. Už počas štúdia pôsobil aj v Národnom divadle ako asistent Z.Košlera, v tom čase dirigoval aj Komornú operu v Prahe. V r. 1991 prijal post šéfdirigenta Štátnej filharmónie Brno. Počas 4-ročného pôsobenia hosťoval s týmto orchestrom aj v SRN, Belgicku, Francúzsku a V.Británii. Nadáciou H.von Karajana bol pozvaný asistovať u sira G. Soltiho s Viedenskou filharmóniou na „Sommerspiele Salzburg“. Spolupracoval s významnými orchestrami v Seville, Istanbule, Ankare, Pekingu, Šanghaji, Káhire, Indianapolise, Berne, Mníchove a samozrejme s väčšinou českých a slovenských orchestrov. S viacerými z nich absolvoval turné v Ázii i Amerike. Veľkým úspechom bolo koncertné uvedenie Dvořákovej Rusalky v Amsterdame so sólistami Metropolitnej opery a La Scaly. S ŠKO Žilina spolupracuje od r.1993, 5 rokov bol jeho šéfdirigentom, v súčasnosti je jeho prvým hosťujúcim dirigentom. S týmto orchestrom úspešne absolvoval aj množstvo koncertov doma, v európskych krajinách i Amerike. L.Svárovský je aj šéfdirigentom Komornej filharmónie v Pardubiciach, bol umeleckým šéfom a neskôr šéfdirigentom Štátnej opery v Prahe, pedagogicky pôsobí na AMU v Prahe, kde vychoval už celý rad mladých dirigentov.

 

Štátny komorný orchester Žilina, v zahraničí známy ako Slovak Sinfonietta, vznikol v r.1974 ako jediný orchester „mozartovského typu“ na Slovensku. Odvtedy si získal významné postavenie nielen na Slovensku, ale v krátkom čase sa mu podarilo dosiahnuť vynikajúce renomé aj v zahraničí. Orchester má 34 členov, čo umožňuje neuveriteľnú koncertnú flexibilitu. Jej výsledkom je množstvo pozvaní na koncertné cesty po Európe i ďalších  kontinentoch. Jeho šéfdirigentmi boli E.Fischer, J.Valta, L.Svárovský a O.Dohnányi. Od r.1996 je čestným šéfdirigentom orchestra Tsugio Maeda. Prvým veľkým medzinárodným úspechom telesa bol post festivalového orchestra Salzburger Festspiele. Výpočet množstva pozvaní na významné medzinárodné festivaly vzbudzuje úctu i obdiv. Uskutočnil už vyše 2500 koncertov doma i v zahraničí. Za dirigentským pultom tohto telesa stáli už mnohí z najprestížnejších dirigentov súčasnosti i minulosti. Veľmi bohatá je aj nahrávacia činnosť tohto orchestra.

 

Peter Michalica patrí k najvýznamnejším medzinárodne renomovaným reprezentantom slovenského koncertného umenia. Študoval na Konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave (Prof.J.Skladaný), Čajkovského konzervatóriu v Moskve (Prof.J.Jankelevič) a Kráľovskom konzervatóriu v Bruseli (Prof.A.Gertler). Svoje majstrovstvo si zdokonaľoval aj pod vedením slávnych huslistov W.Schneiderhana a H.Szerynga. Je laureátom viacerých medzinárodných súťaží (Londýn, Brusel a i.), držiteľom viacerých cien a čestných ocenení. Na recitálových i sólových vystúpeniach s orchestrom vystupoval vo viac ako tridsiatich krajinách štyroch kontinentov. V r.1982 až 1983 pôsobil ako hosťujúci profesor na Michigan State University a v rokoch 1985 až 1988 na Wayne State University v Detroite. Viedol rôzne majstrovské kurzy v USA a Európe ( Boston, Arizona, Ohio, Florida, Dublin a iné). Pre svoje názory musel počas normalizácie v r. 1972 opustiť post asistenta na VŠMU. Na tejto škole pôsobí opäť od r. 1989. Je profesorom husľovej hry aj na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne i na Kozervatóriu v Bratislave. Jeho repertoár siaha od baroka po súčasnosť, pričom mnohé skladby slovenských autorov boli inšpirované jeho umeleckým majstrovstvom a sú mu dedikované.

Peter Michalica je žiadaným moderátorom a komentátorom celého radu programov, vrátane rozhlasu a televízie. V masmédiách sa často vyjadruje aj k mnohým aktuálnym otázkam súčasnosti.

Sté výročie narodenia slovenského hudobného skladateľa Jána Cikkera je v tomto roku príležitosťou na pripomenutie si a vzdanie holdu vynikajúcemu umelcovi, jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej hudby, ktorá svojou rozsiahlou kompozičnou a pedagogickou prácou nesmierne obohatila kultúrnu históriu Slovenska a posunula ju vpred. Ján Cikker je nositeľom najvyšších umeleckých, štátnych a medzinárodných vyznamenaní.     
Umelec s láskavými očami, autor hudby vysoko kultivovanej stavby, zvukovo bohatej a súčasne s ľudsky prostým obsahom. Ján Cikker mal to šťastie, že povestné tri sudičky mu pri narodení do jeho kolísky vložili hudbu, predovšetkým hudbu.  V jeho umeleckej duši pôsobilo celé univerzum záujmov, podnetov, inšpirácií vychádzajúcich z národného a všeľudského. Práve to národné a nadnárodné tvorilo dvojjedinosť nielen celej Cikkerovej tvorby, ale aj jeho života. Emocionalita a etika v jeho diele dominovali, no tieto dva prvky boli vždy vyvažované dokonalou profesionalitou. Dokumentuje to celá Cikkerova tvorba, ktorej gro tvoria opery. Kým prvé dve – Juro Jánošík a Beg Bajazid, akcentujú skôr to národné, počnúc treťou operou sa Ján Cikker začína obzerať po predlohách v zahraničných literárnych vodách. Charles Dickens, L.N.Tolstoj, Romain Rolland, W.Shakespeare,  Heinrich Kleist, Kálmán Mikszáth, Karel Čapek, to sú autori, po dielach ktorých skladateľ siahal v túžbe vyjadriť posolstvo humanity a prostredníctvom svojej hudby dopovedať to, čo by ináč ostalo nevypovedané. Medzi prácou na operách vznikajú Tatranské potoky pre klavír, Dramatická fantázia, Meditácia na tému moteta H.Schütza, Óda na radosť na verše M.Rúfusa. Vokálnu tvorbu reprezentujú početné zborové skladby a piesňové cykly.

Ján Cikker začal tvoriť v období, keď kompozičná škola na Slovensku ešte len hľadala svoje smerovanie. Obrovský talent a invencia, ktorými bol Ján Cikker obdarený, boli základným kameňom, na ktorom vyrástlo cenné dielo veľkej umeleckej hodnoty, stalo sa žriedlom, inšpirujúcim ďalšie skladateľské generácie Slovenska a patrí k tomu najlepšiemu, čo Slovensko v oblasti kultúry a umenia môže ponúknuť svetu. Snáď viac uznania ako doma na Slovensku sa skladateľovi Jánovi Cikkerovi dostalo počas jeho života v zahraničí, kde svojimi opernými dielami zožínal úspechy na doskách tých najvýznamnejších operných domov.             
Okrem odborných boli výnimočné aj Cikkerove ľudské parametre. Ako protest proti fašistickej skutočnosti sa Bystričan Cikker stal účastníkom SNP a legendárnym sa stal aj jeho Pochod povstalcov. Celé desaťročia sa motív z tohto pochodu využíva ako jedna zo zvučiek Slovenského rozhlasu. Ján Cikker zomrel 21.12.1989 vo veku 78 rokov v Bratislave.

Múzeum Jána Cikkera vzniklo v roku 2004, po smrti skladateľovej manželky Kataríny, rozhodnutím Nadácie Jána Cikkera. Členov Nadácie k tomuto kroku viedla snaha zachovať pozostalosť Jána Cikkera ako kompaktný celok a v čo najväčšej možnej miere šíriť jeho tvorivý odkaz a dielo. Rodinnú vilu z obdobia funkcionalizmu, kde múzeum v súčasnosti sídli, obýval Ján Cikker od roku 1967 až do svojej smrti. Dom, obkolesený menšou záhradou, v roku 1947 navrhli významní slovenskí architekti Eugen Kramár a Štefan Lukačovič. Toto miesto okrem svojej duchovno – kultúrnej hodnoty, spojenej s veľkým skladateľom, má aj nie všednú atraktivitu vďaka zvláštnemu kontrastu funkcionalistického objektu a vzácneho historického nábytku. Prízemie budovy prešlo zmenami, keďže zriaďovacia listina zaväzuje múzeum k tomu, aby bolo miestom, kde sa nielen vytrieďuje zbierkový fond a sprístupňuje Cikkerov odkaz verejnosti, ale kde sa usporadúvajú i rôzne typy koncertov, prednášok, konferencií prípadne audiovizuálnych aktivít s možnosťou prezentácií iných inštitúcií. Priestor skladateľovej obývačky a jedálne sa zmenil na  menšiu koncertnú či prednáškovú sieň. Z pôvodného vybavenia týchto priestorov tam ostalo skladateľovo klavírne krídlo, či niekoľko obrazov a kvôli svojej osobitej kráse aj unikátna baroková skriňa. Počas piatich rokov existencie si získalo Múzeum Jána Cikkera prostredníctvom pravidelných koncertných cyklov, ale aj interaktívnych umelecko-vzdelávacích programov pre všetky typy škôl či študentských recitálov svojich skalných prívržencov.

Múzeum a nadácia sa stali aj koordinátormi medzinárodného projektu Storočnica Jána Cikkera, na ktorom spolupracujú s poprednými kultúrnymi inštitúciami na Slovensku.          
Jubileum, zaradené UNESCOm do kalendára výročí, je kreatívnym umeleckým projektom pod názvom Visegrad Jubilee. Projekt, spájajúci 200.výročie narodenia F.Liszta, 100.výročie narodenia J.Cikkera, 170. výročie narodenia A.Dvořáka a z minulého roku 200.výročie narodenia F.Chopina  zahŕňa koncerty v Prahe, Bratislave, hudobno – vednú konferenciu v Kamenici nad Lipou a klavírnu súťaž pod názvom Novák – Cikker. Nad podujatiami projektu prevzali záštitu ministri zahraničných vecí všetkých štyroch krajín V4.            
Jeden z prvých koncertov Visegrad Jubilee sa uskutočnil 23.3.2011 o 18,00 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, na ktorom bola odovzdaná výročná Cena Jána Cikkera.      
Ďalší partneri a nasledujúce podujatia projektu storočnice:          
Opera SND v Bratislave                       
jeseň 2011 – premiéra opery Mr.Scrooge 
Štátna opera Banská Bystrica 
jeseň 2011 – premiéra opery Coriolanus  
Slovenská filharmónia 
zaradenie diel Jána Cikkera do dramaturgického plánu orchestra / Hommage á Beethoven, Spomienky, Concertino pre klavír a orchester /     
jubileum zohľadnené v dramaturgii BHS 2011/12 
Štátna filharmónia Košice 
zaradenie diel Jána Cikkera do dramaturgického plánu orchestra / Slovenská suita, Spomienky, Talianska baletná hudba z op. Juro Jánošík, Concertino pre klavír a orchester /, vernisáž výstavy Ján Cikker
ŠKO Žilina 
zaradenie diel Jána Cikkera do dramaturgického plánu orchestra / Slovenská suita, Spomienky, Concertino pre klavír a orchester, ich uvádzanie doma i v zahraničí     
SKO B.Warchala         
zaradenie diel Jána Cikkera do reperoáru orchestra /Scherzo, Slovenská suita – úprava J.Hajnala
Hudobný fond 
podpísanie subdodávateľskej zmluvy s Editio Bärenreiter, vypracovanie ponukových listov s dielami Jána Cikkera, ktoré sú k dispozícii pre orchestre, komorné zoskupenia  i sólistov           
Hudobné centrum 
koncertné aktivity na Slovensku 
Divadelný ústav 
jeseň 2011 – výstava o živote a diele Jána Cikkera, inštalovaná vo foyeri novej budovy SND       
putovná výstava Ján Cikker vo viacerých jazykových mutáciách pre slovenské inštitúty a iné kultúrne 
ustanovizne v zahraničí, predpokladané umiestnenia – Praha, Viedeň, Berlín, Waršava, Moskva   
Filozofická fakulta UK v Bratislave a Ústav hudobnej vedy SAV 
JÁN CIKKER A MY – muzikologický seminár k storočnici skladateľa, termín: 14.-15. december 2011
VŠMU Bratislava         
zaradenie diel J.Cikkera do repertoáru orchestrálneho a komorného koncertu
Hlavné mesto SR Bratislava    
spolupráca na koncertných podujatiach, pripravovaných múzeom a nadáciou 
RTVS – STV 
STV zaradí do vysielania cyklus zo symfonickej a komornej tvorby skladateľa z televízneho archívu, odvysiela filmové spracovanie opery Jána Cikkera Vzkriesenie, ako aj dokument o Jánovi Cikkerovi. V magazíne Umenie vznikne filmový profil Jána Cikkera, aktuálne informovanie o podujatiach storočnice
RTVS – SRo 
Koncertná sezóna SOSRu venovaná dielam Jána Cikkera / Leto, symfonická báseň op.19          
Literárno-hudobné múzeum Banská Bystrica 
realizácia panelovej putovnej výstavy o Jánovi Cikkerovi            
PKO v Banskej Bystrici 
51.banskobystrická hudobná jar venovaná 100.výročiu narodenia Jána Cikkera    
NBS
vydanie pamätnej mince k storočnici Jána Cikkera a vydanie sprievodného bulletin s textom o živote a diele Jána Cikkera            
Slovenská pošta 
vydanie pamätnej poštovej známky k storočnici Jána Cikkera a pečiatky k prvému dňu vydania

Pre ďalšie informácie kontaktujte:
Mgr.art.Irena Michalicová
Múzeum Jána Cikkera
Tel.:02 544 12 555, Mobil: 0918 471 225
e-mail: muzeum@jan-cikker.org
www.jan-cikker.org